Zakład Usług Technicznych "ZUT" s.c.

Zakład Usług Technicznych „ZUT” S.C. rozpoczął swoją działalność w 1992 roku. W skład organizacji firmy wchodzi Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy, dział projektowania oraz dział i nadzorów i doradztwa inwestycyjnego.

Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy posiada wdrożony system jakości zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Polityka jakości przyjęta przez Prezesa Zakładu Usług Technicznych „ZUT” jest realizowana z udziałem kierownictwa i personelu Laboratorium. Ma ona na celu zaspokojenie oczekiwań klientów oraz zapewnienie konkurencyjności wykonywania badań. ZUT dąży do osiągnięcia sukcesu i wzrostu pozycji Laboratorium przez tworzenie wartości coraz bardziej doskonałych uwzględniających potrzeby odbiorców.

 • Utrzymanie wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych personelu legitymującego się znajomością procedur jakości oraz zasad merytoryczno - organizacyjnych funkcjonowania Laboratorium
 • Utrzymanie kompetencji technicznych w zakresie deklarowanego zakresu badań,
 • Stałe i planowane szkolenie personelu,
 • Zapewnienie niezależności pracowników Laboratorium od nacisków zewnętrznych dzięki odpowiedniej strukturze organizacyjnej i przyjętej organizacji pracy,
 • Zwiększenie konkurencyjności i rozszerzanie oferty usług badawczych dla utrzymania się na rynku i zdobycia nowych klientów,
 • Stałą poprawę warunków realizacji zadań w zakresie racjonalnego wyposażania w nowoczesną aparaturę badawczą,
 • Doskonalenie organizacji pracy z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • Wyposażenie Laboratorium w przyrządy pomiarowe odpowiadające zakresowi wykonywanych badań oraz zapewnienie użytkowania, realizacji systemu wzorcowania, sprawdzania oraz konserwacji tych przyrządów zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji systemu jakości,
 • Stosowanie nowoczesnych i wiarygodnych, a przede wszystkim zgodnych z wymaganiami klientów lub aktualnymi aktami normatywnymi metod badawczych,
 • Zaspakajanie wymagań klientów w sposób zapewniający zaufanie i wiarygodność,
 • Bieżącą ocenę funkcjonowania systemu jakości oraz jego doskonalenie i aktualizację dokumentacji,
 • Uczestnictwo w programach badań między laboratoryjnych,
 • Współpracę naukowo-techniczną z innymi placówkami krajowymi o podobnym profilu.