Akredytacje

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 522

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA od 12.08.2004 roku posiada certyfikat akredytacji nr AB 522.


Prezes Zakładu Usług Technicznych "ZUT" i kierownictwo Laboratorium deklarują, że:

  • Przyjęta przez kierownictwo Firmy polityka jakości, realizowana jest przez personel Laboratorium,
  • System jakości funkcjonujący w Laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
  • Personel Laboratorium został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z polityką jakości oraz dokumentacją systemu jakości, a wszyscy pracownicy zobowiązują się do stosowania jego zasad,
  • Zachowana jest poufność w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych, dotyczących badań.
  • Zapewnione jest klientom jednakowe prawo dostępu do usług wykonywanych przez Laboratorium oraz rozpatrzenie wszelkich odwołań i reklamacji dotyczących działalności Laboratorium.